Working on the BLACK series. (Flourtown, studio) by Suzanne Turner

Working on the BLACK series. (Flourtown, studio)