Working on the BLACK series. (Flourtown, studio) by John Turner

Working on the BLACK series. (Flourtown, studio)